Menu
Your Cart

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, MECANO VALMAR SRL prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin sistem automatizat, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

  1. Principii ale prelucrarii datelor cu caracter personal

Notificarea: Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal fiind înregistrat cu nr. ………. din …………….;

Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credință și se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;

Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;

Confidențialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele MECANO VALMAR SRL, date cu caracter personal au prevazut în contractul de muncă și în fișa postului o clauză de confidențialitate;

Consimțământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrarilor care vizează date din categoriile menționate în Legea nr. 677/2001 și alte date prevazute de acte normative;

Informarea: Prin prezenta informare persoanele iau cunostință despre faptul că li se vor prelucra date cu caracter personal;

Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioada mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate;

Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;

Securitatea: Măsurile tehnice și organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvăluirii sau accesului neautorizat (accesul la bazele de date a utilizatorilor se face pe bază de nume utilizator și parolă fiind reglementat prin roluri și drepturi de acces). Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejată prin firewall monitorizat de MECANO VALMAR SRL, precum și de soluții antivirus actualizat permanent.

  1. Politica prelucrarii datelor cu caracter personal


    în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, MECANO VALMAR SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care îi sunt furnizate.

MECANO VALMAR SRL se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului www.utilmarket.ro, așa cum prevăd dispozițiile legii 677/2001 cu modificarile ulterioare privind protecția datelor personale.

  1. Drepturile persoanei vizate

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

- Dreptul la informare (art.12)

*dreptul de a obține de la MECANO VALMAR SRL, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de MECANO VALMAR SRL;

- Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13)

*dreptul de a obține de la MECANO VALMAR SRL, la cerere și în mod gratuit rectificarea sau actualizarea în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;

- Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art.14)

*dreptul de a obține de la MECANO VALMAR SRL, la cerere și în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001;

- Dreptul de opoziție (art.15)

*dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrari, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare;

- Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17)

- Dreptul de a se adresa justiției (art.18)

*dreptul de a va adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate.

Orice informație furnizată de către dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de MECANO VALMAR SRL în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ori aveți întrebări legate de confidențialitatea datelor, ne puteți contacta / notifica oricand utilizand datele de contact existente pe site.

Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate, vă rugăm să nu ni le furnizați.

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 persoana vizată se poate adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/și instanțelor de judecată.

  1. Scopul colectării datelor

MECANO VALMAR SRL prelucrează datele cu caracter personal ale clienților și potențialilor clienți care îi sunt furnizate prin navigarea pe site-ul MECANO VALMAR SRL www.utilmarket.ro, în scopul comercializării on-line a produselor sale.

Datele cu caracter personal (date de identitate, adresă, număr de telefon / fax, e-mail, date bancare) pot fi prelucrate și utilizate de catre MECANO VALMAR SRL și în scopuri de promovare ulterioară cu acceptul persoanei vizate și în conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

MECANO VALMAR SRL nu va dezvălui unei terțe părți niciuna dintre datele dumneavoastră (informații personale sau informații opționale) fără acordul dumneavoastră, cu excepția cazului în care avem convingerea, de buna credință, că legislația ne impune acest lucru sau că acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietății societății noastre.

  1. Securitatea datelor cu caracter personal

MECANO VALMAR SRL certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

MECANO VALMAR SRL utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate membrilor și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

  1. Definiții

Date cu caracter personal: Orice informații referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Operator: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Pentru mai multe detalii și informații orice persoană interesată se poate adresa printr-un email la office@utilmarket.ro sau prin telefon la numarul 0784 293 110

 

Util Market foloseste cookies. Continuarea navigării presupune acordul dumneavoastră conform Termenilor și Condițiilor in conformitate cu noile reglementari privind Protectia Datelor (GDPR): Politica de Cookie si Politica de Confidentialitate